Ани апартмани

  • Адреса на локацијата:М.Тито бр.26 А -Берово

  • Лице за контакт: Наташа Рабаџиска

  • Мобилен: 078-396-391

  • Категорија: комфорт

  • Сместувачки капацитет:  13