Апартмани „Хестиа“

  • Адреса на локацијата: Беровско Езеро

  • Лице за контакт: Тони Кантурски

  • Мобилен: 075-346-321

  • Мобилен: 070-206-615

  • Категорија: комфорт

  • Сместувачки капацитет: 14