Бела Вода

  • Адреса на локацијата: м.в.Бела Вода – Двориште

  • Лице за контакт: Никола Василев

  • Мобилен: 071/242-345

  • Категорија: комфорт

  • Сместувачки капацитет: 20