Вила Алекс

  • Адреса на локацијата: Беровско Езеро

  • Лице за контакт: Зорка Селигер

  • Мобилен: 075-717-271

  • Категорија: комфорт

  • Сместувачки капацитет: 6