Вила Наџински

  • Адреса на локацијата: Брдославица бр.32 – Берово

  • Лице за контакт: Драги Наџински

  • Мобилен: 071-236-146

  • Категорија: комфорт

  • Сместувачки капацитет: 10