Вила Нешо

  • Адреса на локацијата: Беровско Езеро

  • Лице за контакт: Гордана Буровска

  • Мобилен: 076-482-295

  • Категорија: комфорт

  • Сместувачки капацитет: 8