Вила Фидански

  • Адреса на локацијата: Беровско Езеро

  • Лице за контакт: Горан Фидански

  • Мобилен: 070-762-340

  • Категорија: комфорт

  • Сместувачки капацитет: 15