Куќа „МИА“

  • Адреса на локацијата: Кеј на Револуцијата 5 – Берово

  • Лице за контакт: Бистра Гошевска

  • Мобилен: 078-255-704

  • Категорија: стандард

  • Сместувачки капацитет: 6