Хотел „ВИП“

  • Адреса на локацијата: Беровско Езеро

  • Лице за контакт: Панче Трајковски

  • Мобилен: 075-420-980

  • Категорија: стандард

  • Сместувачки капацитет: 30